LANDSBYLIV, NATURLIV OG BYLIV

VENSTRE VIL GØRE DET GODE LANDSBYLIV ENDNU BEDRE

Landsbyerne skal stadig være landsbyer, men Venstre vil sætte et servicetjek af landsbyernes lokalplaner på byrådets dagsorden.

Vi vil især have fokus på, at det også i landsbyerne skal være muligt at benytte nutidige byggematerialer, såvel som tidssvarende konstruktioner.

Et servicetjek skal også undersøge og understøtte landsbyernes muligheder for at udvikle nye former for bofællesskaber f.eks. ”Oldekoller” i de eksisterende ejendomme, og den enkelte landsby skal kunne vælge en klar grøn energiprofil.

Trafikregulering og kollektiv trafik 

Vi vil arbejde for, at den gennemkørende trafik i landsbyerne reduceres – det kan f.eks. være med hastighedsbegrænsende foranstaltninger og bedre skiltning, som leder trafikken udenom landsbyerne.

En fælles kampagne kan skabe forståelse for vores ønske om færre biler og lavere hastigheder gennem landsbyerne.

Venstre vil udbrede kendskabet til og brugen af Flextrafik, ligesom vi vil være åbne overfor økonomiske trafikløsninger, som udvider dækningen i landsbyerne – som f.eks. førerløse busser.

Solrød som cykelstikommune 

Solrød kommunes stisystemer skal bindes sammen, og Venstre vil arbejde for, at der etableres en cykelsti mellem Kr. Skensved og Naurbjerg, og undersøge muligheden for at etablere cykelsti i Jersie landsby.

NATURLIV

Solrød Kommune har en fantastisk natur med nogle helt særlige naturperler. Dem skal vi passe på, og det er vi særligt opmærksomme på i Venstre.

Natur og naturperler 

Venstre vil fortsat arbejde for, at der på alle niveauer passes bedre på vores natur og naturperler. En indsats kan være med kampagner i institutioner og skoler for at øge fokus på ren natur og mindre skrald.

Venstre vil også arbejde for, at vi med fælles naturplatform eller frivillige naturvejledere øger kendskabet til og brugen af stranden, Kalkgraven, naturruterne og meget andet.

Borgerinitiativer 

Venstre vil arbejde for en ”Friluftspulje”, som skal understøtte forskellige borgerinitiativer – det kunne f.eks. være støtte til et Bakkelaug med højlandskvæg i Havdrup eller en ”åben” spejderhytte ved Gokartbanen ved Jersie Strand.

BYLIV

Venstres ambition er fortsat at udvikle vores byer med størst mulig omtanke.

Udvikling af vores byer er en nødvendighed, men vi skal hele tiden huske på det gode, vi har. Det gode og trygge Solrød må ikke  sættes over styr. 

Vi vil også fortsætte udviklingen af vores byområder. Udviklingen skal fortsat være parcelhuse og tæt/lav bebyggelse, men dog med mulighed for nogen bymæssig fortætning, hvor det virker naturligt.

Byudviklingen skal også indeholde en plan for forskønnelse af vores grønne områder og stisystemer.

Handelsliv 

Venstre vil arbejde med udvikling af Solrød Center, så vi får flere specialbutikker og ingen tomme butikker. En mulighed kunne være mere fokus på at markedsføre og udvikle formuleringen ”torvegade” frem for ”center”, samt flere boliger omkring og i torvegaden.

Placering af nogle af kommunens institutioner mv. for at skabe aktivitet og liv kunne også indgå.

Vi vil understøtte udviklingen i Havdrup bymidte, stadionsplads og handelsliv.

Trafik

Venstre vil fortsat arbejde for, at der etableres en Trylleskov Strand Station på S-togslinjen, og at S-togets og Lille Syds rettidighed bliver prioriteret af DSB og Banedanmark.

Gennemkørende trafik skal ske på motorvejen  og ad Roskildevej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev