vedtægter for venstre i solrød

Foreningen har hjemsted i Solrød Kommune

§ 1. Formål
Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

 • Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
 • Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
 • Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
 • Retten til privat ejendom

 

§ 2. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik.
Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening.
Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.
Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.

Stk. 2
Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser enten for et kalenderår eller for 12 måneder, regnet fra tidspunktet for kontingentbetaling.

Stk. 3
Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår eller for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling.

Stk. 4
Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5
Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6
Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

 

§ 3. Opgaver og ansvar
Vælgerforeningens opgaver og ansvar:

 • Medlemshvervning
 • Medlemspleje og gentegning
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
 • Deltagelse i nærdemokratiet
 • Sikre V-aktivitet i nærområderne
 • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Kampagner forud for kommunalvalg
 • Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byrå
 • Koordinator for politiske netværksgrupper
 • Foreningsadministration med kontingent og medlemsregistrering
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen
 • Indberetning af medlemstal til landsorganisationen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Valg til kredsbestyrelsen
 • Valg til regionsbestyrelsen
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

 

§ 4. Generalforsamling og dagsorden
Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af formand for kredsbestyrelsen
 10. Valg til kredsbestyrelsen
 11. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 12. Valg af delegerede til landsmødet
 13. Valg af to revisorer og suppleant(er)
 14. Eventuelt

Ad. pkt. 9 og 10, se § 20 i Venstres vedtægter.
Ad. pkt. 9, 10 og 11, se § 44 stk. 3 og 4, og ad. pkt. 12, se § 33 stk. 1 og stk. 3 i Venstres vedtægter.

Stk. 2
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar.
Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5
Kontingentet til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kredsbestyrelser jf. § 21, stk. 2 i Venstres vedtægter.

Stk. 6
Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 7
Medlemmer, der vælges til regionsbestyrelsen, skal have bopæl i kommunen.

Stk. 8
Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

 

§ 5. Opstillingsmøde
Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der

 • Har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet
 • Har bopæl i kommunen
  Stk. 2
  Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 


§ 6. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og ……. medlemmer (min. 4).

Stk. 2
Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1, herunder kan der træffes beslutning om, at kredsbestyrelsesformænd og/eller kommunens medlem af regionsbestyrelsen skal have sæde i bestyrelsen.

Stk. 3
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4
Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 7
Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne, hvis der kun er én vælgerforening i kommunen.

Stk. 8
Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

 

§ 7. Økonomi
Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2
Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3
Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4
Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent.

Stk. 5
Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisationen.
Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for vælgerforeningen og vælgerforeningens delegerede, jf. § 33, stk. 1 og 3 i Venstres vedtægter.

 

§ 8. Opstilling til kommunalvalg
Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

 • Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
 • Procedure for opstilling og valg af kandidater
 • Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
 • Opstilling på én eller flere kandidatlister
 • Bemyndigelse til at indgå valgforbund


Stk. 2

Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).

Stk. 3
Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.

Stk. 4
Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.


§ 9. Fællesbestemmelser

Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres vedtægter, §§ 42-50, samt §§ 51 og 52.
I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.

Fællesbestemmelser i Venstres vedtægter, jf. § 9 i denne standardvedtægt

Fællesbestemmelserne i Venstres vedtægter §§ 42 – 50 gælder som vedtægtsbestemmelser i foreningen i det omfang, de angår foreningen. Venstres vedtægter er i øvrigt til enhver tid gældende for foreningen og forpligter denne.


§ 42. Ekstraordinær generalforsamlin
g
Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeninger og kommuneforeninger holdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.

Stk. 2
Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 3
Ekstraordinært landsmøde holdes, når partiets formand eller 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer udtrykker ønske derom.

 

§ 43. Betingelser for opstilling til valg
Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til kommunalbestyrelse / byråd, regionsråd, Folketinget eller EuropaParlamentet uden at være medlem af en vælgerforening, jf. § 4 i Venstres vedtægter.


§ 44. Valg til bestyrelser

Formands-, næstformands-, bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg gælder for et år, se dog stk. 2, 3, 4 og 5.

Stk. 2
Bestyrelsesvalg i vælgerforeninger og kommuneforeninger samt revisorvalg kan gælde for to år ad gangen, hvis det er besluttet på en generalforsamling.

Stk. 3
Valg til kredsbestyrelse kan gælde frem til foreningernes første generalforsamling efter et folketingsvalg, hvis det er besluttet på den generalforsamling/i de bestyrelser, der vælger formand og medlem(mer).

Stk. 4
Valg til regionsbestyrelse kan gælde frem til kommuneforeningernes første generalforsamling efter et regionsrådsvalg, hvis det er besluttet på generalforsamlingen.

Stk. 5
Valg af formand for regionsbestyrelsen kan gælde frem til det konstituerende møde efter et regionsrådsvalg, hvis det er besluttet af bestyrelsen eller det besluttende møde, der vælger formand.


§ 45. Afstemningsregler

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stk. 2
Beslutninger træffes med absolut flertal (½ af de afgivne stemmer) – se dog § 49 i Venstres vedtægter.
Beslutninger ved opstilling af kandidater til valg til Folketinget og Europa-Parlamentet og af spidskandidat til kommunale og regionale valg træffes ved absolut flertal (½ af de afgivne stemmer – blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer). Ved øvrige personafstemninger kan andre afstemningsmetoder benyttes.

Stk. 3
Forslag til valg af formænd, næstformænd og kandidater skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen påbegyndes.
Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller hvis dirigenten beslutter det.
Formands-, næstformands- og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når mere end én person erklærer sig villig til at modtage valg.

Stk. 4
En generalforsamling, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse kan beslutte at benytte urafstemning ved opstilling af spidskandidat/folketingskandidat efter §§ 17, 22 og 27 i Venstres vedtægter. Ved urafstemning gælder bestemmelserne i § 14, stk. 1, § 22, stk. 6 og § 27, stk. 8 i Venstres vedtægter.

 

§ 46. VU og LOF
Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder Venstres bestyrelser, har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
VU’s og LOF’s repræsentanter i Venstres bestyrelser skal have bopæl i kommunen, henholdsvis i opstillingskredsen eller i regionen.

Stk. 3
Det er en forudsætning for VU’s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i en vælgerforening.

Stk. 4
Det er en forudsætning for LOF’s repræsentation, at den valgte repræsentant er medlem af en vælgerforening i kommunen.


§ 47. Regnskabsår

Regnskabs- og foreningsåret er kalenderåret.


§ 48. Tegningsret

Landsorganisationen forpligtes ved retshandler af landsorganisationens formand og kasserer i forening eller i henhold til fuldmagt fra hovedbestyrelsen.

Stk. 2.
En vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse.


§ 49. Eksklusion som medlem

Vælgerforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser.

Stk. 2
Kommuneforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd eller regionsråd, der modarbejder Venstres interesser, og som er medlem i en vælgerforening i kommunen.

Stk. 3
Medlemmet – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen, jf. stk. 1 og 2.
Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion.
Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 4
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusion efter stk. 1 og 2 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for kommuneforeningens førstkommende generalforsamling.
Den ekskluderede har fremmøde- og taleret ved sagens behandling.
For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.

Stk. 5
Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på kommuneforeningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.
Den ekskluderede – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen.
For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal af kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer, eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer, ekskludere en vælgerforening og enkeltmedlemmer, der modarbejder Venstres interesser.
Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion.
Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig.

Stk. 7
Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 8
Ved ophør som medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 9
En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger med mindre den bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusion omgør sin beslutning.

 

§ 50. Dispensation
Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan – efter motiveret ansøgning – bevilge vælgerforeninger og kommuneforeninger ret til at arbejde efter regler, der afviger fra denne vedtægt.
Sådan bevilling kan tilbagekaldes med ét års varsel.

Stk. 2
Bornholms Venstreforening er ikke forpligtet af 1. sætning i § 18, 1. sætning i § 22, stk. 2, og § 22, stk. 3 i Venstres vedtægter.


Lokal vedtægt

§ 51. Lokal vedtægt
Ingen lokal vedtægt i vælgerforening og kommuneforening må være i modstrid med bestemmelser i nærværende vedtægter.


Ikrafttræden

§ 52. Ikrafttræden
Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet, dog jf. stk. 2.

Stk. 2
Beslutning om ændring i § 33 i Venstres vedtægter har virkning for det efterfølgende landsmøde.

Stk. 3
Denne vedtægt erstatter gældende vedtægt fra september 2002 med senere ændringer i november 2005 og november 2012.

Uddrag af Vensres vedtægter jf. henvisninger i §4 og §7 i denne standardvedtægt

Om kredsbestyrelser og opstillingskredse:

§ 18. Kredsbestyrelse
Der skal være en kredsbestyrelse for hver opstillingskreds.
Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab.
Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling.


§ 19. Opgaver og ansvar

Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar:
– Opstilling af folketingskandidat
– Kampagner forud for folketingsvalg
– Bistand til folketingskandidaten mellem valg
– Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger


§ 20. Bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer.

Stk. 2 b)
Bestyrelsens størrelse fastsættes således, se dog stk. 1:
Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, bestemmes kredsbestyrelsens størrelse på kommuneforeningernes generalforsamlinger efter en fælles indstilling fra kommuneforeningernes bestyrelser.

Stk. 3 b)
Valg til bestyrelsen, se dog § 44 i Venstres vedtægter:
Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges medlemmer til kredsbestyrelsen på hver kommuneforenings generalforsamling.

Stk. 4 b)
Valg af formand foretages således, se dog § 44 i Venstres vedtægter:
Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges formanden for kredsbestyrelsen af kommuneforeningernes bestyrelser, der dog kan beslutte at indkalde medlemmer i vælgerforeningerne i opstillingskredsen til at foretage valg af formand.

Stk. 5
Bestyrelsens medlemmer vælges af medlemmer i opstillingskredsen.
Ingen kan være medlem af flere end én kredsbestyrelse.

Stk. 6
Bestyrelsen kan vælge en næstformand af sin midte, og kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.

Stk. 7
Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i opstillingskredsen.

Stk. 8
Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg.

Stk. 9
Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april.

Stk. 10
Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.


§ 21. Økonomi

Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra kommuneforening(erne), der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen.

Stk. 2
Vælgerforeninger, der dækker mere end én opstillingskreds, indberetter fordelingen af medlemmer på opstillingskredsene til kommuneforeningen. Herefter fordeler kommuneforeningen kontingentmidlerne til kredsbestyrelserne forholdsmæssigt.

Stk. 3
Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent.

Stk. 4
Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlingen i de kommuneforeninger, hvor kommunen samtidig er opstillingskreds.
I kommuner med flere opstillingskredse skal regnskabet dog være tilgængeligt på de vælgerforeningers generalforsamlinger, som hver enkelt opstillingskreds omfatter.
Omfatter opstillingskredsen alene én vælgerforening, skal regnskabet være tilgængeligt på vælgerforeningens generalforsamling.

Stk. 5 b)
Revision af regnskab:
Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på den kommuneforenings generalforsamling, som opstillingskredsen har navn efter.


§ 22. Opstilling af folketingskandidat

Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg.

Stk. 2
Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge.

Stk. 3
Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end én opstillingskreds.

Stk. 4
Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen.

Stk. 5
Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat.

Stk. 6
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde.
For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (14 dage) som for generalforsamlinger.
Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen.

Stk. 7
Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. § 28 i Venstres vedtægter.


Om delegerede til landsmødet

§33. Delegerede og andre deltagere i landsmøder

I landsmødet deltager følgende delegerede med tale- og stemmeret:

 • En delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeninger i kommunen, jf. stk. 3, dog mindst én fra hver vælgerforening
 • En delegeret fra hver kommuneforening.
 • Formænd for kredsbestyrelser
 • Hovedbestyrelsens medlemmer
 • Venstres folketingsgruppe
 • Venstres folketingskandidater
 • Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet
 • Opstillede kandidater til et kommende EP-valg, jf. § 40, stk. 4 i Venstres vedtægter
 • Venstres ministre
 • Venstres borgmestre, rådmænd og formænd for regionsråd
 • Gruppeformænd i kommuner uden V-borgmester/rådmænd og gruppeformænd i regionsråd uden V-formand
 • Op til 25 medlemmer af VU’s landsstyrelse
 • LOF’s forretningsudvalg
 • Formandskabet i DLS (Danmarks Liberale Studerende)


Stk. 3

Antallet af delegerede beregnes ud fra det totale antal medlemmer i vælgerforeningen (betalende medlemmer, æresmedlemmer, og medlemmer af VU, der er tilmeldt vælgerforeningen).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev