Sundheds-beredskabsplan

Det vil nok fremstå som et langt indlæg, men ikke desto mindre er det et meget vigtigt område, der beskriver, hvordan Byrådet én gang i hver valgperiode skal vedtage en plan på sundhedsberedskabet.

Den seneste Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i 2017 og i den forbindelse har Solrøds administration revideret Sundhedsberedskabsplanen, der i år er suppleret med rammer for, hvordan beredskabet agerer omkring COVID19.

Sundhedsberedskabsplanen – skal ifølge gældende lov – beskrive de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal håndtere forskellige ekstraordinære hændelser, der påvirker borgernes sundhed. Det gælder for eksempel håndtering af hedebølger og smitsomme sygdomme, hvor kommunen skal kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv.
Sundhedsberedskabsplanen beskriver, hvordan Solrød Kommune skal kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. – ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser.
Planen kan revideres og udvikles efter behov – som fx nu ifbm Covid19 – dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Imellem de politiske godkendelser af planen kan der løbende tilføjes yderligere indsatsplaner og instrukser, der godkendes administrativt og som består af to dele:

· Krisestyringsorganisering og
· Indsatsplaner, herunder konkrete instrukser, der beskriver, hvem der gør hvad i forbindelse med en krisesituation.

Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre, at beredskabet under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold kan sikre en videreførelse af de daglige opgaver, der tilpasses de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Solrød Kommune rummer ca. 23.000 indbyggere. Formålet med nærværende indsatsplan er alene at planlægge for de sundhedsberedskabsmæssige hændelser, som Solrød Kommune kan stilles overfor.

Der er udarbejdet indsatsplaner/instrukser for hændelser som fx ekstraordinære udskrivninger og aflastning af sygehuse, smitsomme sygdomme, vejrbetingede beredskabssituationer mm.

Krisestaben består af ledelsen for sundhedsberedskabet, som er repræsenteret af kommunens øverste ledelse.

Planen har været i høring i bla region Sjælland, der anfører, at planen vurderes at være overskuelig og klart formuleret.

Køge og Greve kommune har ligeledes bidraget med input til planen.

Venstre støtter punktet.

Med venlig hilsen
Dina Oxfeldt
Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev