mål os på
resultaterne!

I august 2017 fremlagde vi i vores valgprogram, en ny vision for Solrød Kommune, som vi lancerede under sloganet: Dit og mit Solrød. Vi er næsten i hus med det hele – og kan herunder fremhæve en række punkter, der allerede er gennemført.

”Solrød er en grøn kommune, hvor vi skaber de bedste betingelser for et godt familie-, arbejds-, fritids- og seniorliv. Et sted hvor vi, sammen med det lokale erhvervsliv, skaber glæde med mod til at leve i en verden, som er i konstant forandring. Vi arbejder for at bevare en kommune, som værner om de værdier, generationer har skabt. Sikkerhed for alle gennem hele livet – fra sikre skoleveje til trygge seniorboliger og plejecenter. Gennem vores engagement i det lokale liv, vores mange foreninger og det blomstrende idrætsliv, bidrager vi allesammen til vores fællesskab. Derved kan vi skabe et rigt og værdigt liv sammen. Kort sagt: Vi vil videreudvikle det gode liv med tryghed og fællesskab.”

DIT OG MIT SOLRØD

 • Solrød Kommune er et meget et trygt sted at leve, bo og færdes i – ja nærmest et smørhul, som en leder fra politiet udtalte for
  få år siden
 • Ny ambitiøs klimaplan er vedtaget. Mål min. 70% CO2-reduktion i 2030
 • En ny og ambitiøs Naturkvalitetsplan
 • Udvidelse af biogasanlægget. Producerer biogas til brug for grøn el, fjernvarme og Bionaturgas
 • Trylleskov Strand med grønne arealer med plads både til ophold og biodiversitet
 • En ny affaldsordning med ambitiøse genanvendelsesmål og nye genbrugspladser. Vi er en af de få kommuner, der fra start kan leve op til kravet om sortering i 10 fraktioner
 • Nye og moderne affaldsbeholdere til affalds- sortering i det offentlige rum er opsat i centrene
 • Etablering af en ny og fokuseret Solrød Erhvervsservice med fokus på iværksættere og eksisterende virksomheders muligheder
 • Ny boligpolitik med målsætning om minimum 80% ejerboliger, hvor vi samtidig er opmærk- somme på at skabe mindre boliger til både seniorer og unge
 • Vi har sikret et bredt politisk samarbejde og har gennemført brede politiske budgetaftaler
 • Årlige dialogmøder afholdes med landsbylaug, grundejerforeninger det lokale erhvervsliv.


LANDSBYLIV, NATURLIV & BYLIV

 • Naturkvalitetsplan
 • “Vi hjerter Havdrup” – ambitiøst og sprælsk bymidteprojekt er færdigbygget
 • Solrød Kommune bindes nu sammen af cykelsti mellem Naurbjerg og Kr. Skensved
 • Nye belægninger i Solrød Center og etablering af pladser for ophold og aktiviteter
 • Ny årlig forskønnelsespulje til at gøre Solrød smukkere
 • Nyindretning og udvikling af Solrød Bibliotek til også at være et Kulturhus.


 • DET BEDSTE IDRÆTS- OG FRITIDSLIV I ØSTDANMARK

 • Strandens Hus (foreningshus) er igangsat og Solrød Svømmehal er renoveret for 5 mio.
 • Klub-/mødelokaler og Hjerterum i Solrød Idrætscenter
 • Ny hal ved Solrød Idrætscenter igangsættes
 • Etableringstilskud til klubhus til Solrød FC
 • Kunstgræsbane etableret i Havdrup
 • Ombygning på UngSolrød, hvor der er skabt et nyt cafémiljø som samlingssted for Solrøds unge.


DET BEDSTE LIV FOR SOLRØDS UNGE, FAMILIERNE OG SENIORERNE

 • Solrøds Folkeskoler er effektive, højt præsterende og ligger i den bedste 5. del i Danmark
 • Projekt Kloge Hænder er sat i værk i samarbejde med det lokale erhvervsliv og Jyske Bank
 • Dialogmøde med Elevrådene. En stærkt positiv oplevelse at møde de unge og høre deres syn på samfundet
 • Gode dagtilbud, hvor børn trives og udvikler sig og med stor forældre- og medarbejdertilfredshed
 • Udbygning af Birkebo, Tryllehytten, Børnenes Idrætshus, Parkbo og en ny institution i Havdrup
 • Børne- & Ungetopmøde afholdt med afsæt i at være modig som barn, ung og voksen
 • Der har været gode dialoger med borgerne og åbenhed for inddragelse i beslutninger og strategier
 • Vi har en værdig ældrepleje – med højt niveau, sikker drift meget høj brugertilfredshed
 • Sansehaven ved Christians Have er blevet etableret til glæde for både børn og ældre.

DET VIL VI BLANDT ANDET ARBEJDE FOR I 2022 – 2025

 • Et trygt Solrød at færdes i
 • At Solrød Kommune forbliver selvstændig
 • Solrød 100% Co2 neutral i 2030
 • Solceller på 90.000 m2 offentlige ejendomme
 • Forbedring af biodiversiteten
 • Viderudvikling af den grønne Strandvej
 • At binde naturstierne sammen til glæde for fodgængere og cyklister
 • Ny cykelstil gennem Jersie Landsby til Solrød • Levende landsbyer – servicetjek af lokalplaner • Ny S-togsstation i Trylleskov Strand
 • Borgerlaboratorier
 • Et socialt, aktivt og sundt familieliv • Et fast samlingssted for de unge
 • En skaterbane ved Solrød Gl. Skole • Bekæmpe overvægt blandt unge
 • Flere legepladser
 • Mere fleksible dagpasningsordninger
 • Videreudvikle det brede politisk samarbejde
 • Mere fokus på indkøb af ydelser hos lokale virksomheder
 • Fremme iværksætteri
 • Fastholde min. 80% ejerboliger
 • Stille cykler til rådighed for pårørende til beboere på Chr. Have Plejecenter
 • Flere plejeboliger på Chr. Have Plejecenter
 • Flere samlingssteder til seniorer
 • Flere seniorboliger
 • Garant for sikker økonomisk styring og lavest mulig skat.

Venlig hilsen
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev