16 ud af 19stemte for
budgetaftale
2021

I venstre glæder vi os over, at det igen i år lykkedes at indgå en budgetaftale med MASSIV OPBAKNING med 16 ud af 19 stemmer.

Pkt. 141 – 2. behandling, budget

Vi mener at, budgetaftalen 2021 skaber gode muligheder for DIT & MIT SOLRØD – for hver enkelt borger og for vores lokale fællesskab.

Aftalen understøtter Venstres ambition om at skabe de bedste betingelser for et godt familie-, arbejdes- og fritidsliv. Det giver også fine muligheder for at videreudvikle det gode liv for alle aldersgrupper med tryghed og fællesskab i respekt for de værdier, generationer har skabt.

Solrød Kommune har en stor befolkningstilvækst, hvilket betyder flere opgaver at løse og derfor behov for flere hænder – særligt på børne- og ældreområdet. I Venstre glæder vi os over, at vi alligevel med denne aftale kan fastholde det nuværende serviceniveau.

Balance i økonomien er en forudsætning for, at vi kan udvikle os. Venstre står for orden i økonomien med lavest mulige skatte uden at gå på kompromis med servicen til borgerne. Det genspejler sig også i budgetaftalen for næste år.

Aftalen indeholder en mindre skattestigning som konsekvens af de ekstraudgifter, Solrød Kommune får pga. udligningsreformen. Venstre går ind for lavest mulig skat. Her er der tale om en afvejning mellem den enkeltes økonomi og kvaliteten af kommunens ydelser – herunder vores skoler, institutioner, ældrepleje, veje og stier.

For ikke at gå på kompromis med kvaliteten har vi sammen med de øvrige aftaleparter vurderet, at en skattestigning er nødvendig. Derfor hæves personskatten gradvis over de næste 4 år. For en gennemsnitsindtægt svarer det i 2021 til 24 kr. om måneden.

Vi har fået plads til meget i budgettet, men det har også været nødvendigt at prioritete og vælge fra. Blandt de positive elementer i budgetaftalen, set fra vores perspektiv, vil jeg her nøjes med at fremhæve:

  • At der er afsat midler til udskiftning af affaldsspande i vores centre, så vi får et renere bymiljø med kildesortering, som vi også har i private husstande.
  • At der nu kommer et offentligt toilet i Solrød Center, som har været savnet.
  • At vi forsætter arbejdet med helhedsplanen for Solrød Center med en videre analyse af perspektiver for at udnytte den nuværende busholdeplads. Visionen er at udvikle Solrød Bymidte og samtidig skabe moderne faciliteter, der tilgodeser borgernes behov. Analysen skal gennemføres med bred inddragelse af borger og erhvervsliv og ende ud i et grundlag, som det kommende byråd i 2022 kan træffe en endelig beslutning ud fra.
  • Dette analysearbejde skal ses i lyses af behov for boligudvikling – for at skabe flere mindre centernære boliger – på boligegnede arealer. Her kan bl.a. den nuværende rådhusgrund komme i spil, hvis der samtidig kan skabes tidssvarende faciliteter til bedre betjening og service til vores borgerne foruden attraktive arbejdsforhold for vores ansatte i et kommende Borgernes Hus ved Stationspladsen. Men der er fortsat mange aspekter, som skal undersøges nærmere.


I Venstre har vi arbejdet på at videreføre den historiske tradition med et samarbejdende byråd. Basis var ikke til et enigt byråd, men dog 16 stemmer for. Vi tror på, at samarbejde og tillid giver de største resultater og mest værdi for Solrødborgerne – det mener vi, at denne aftale er et klart udtryk for.

Pkt. 141 – 2. Planstrategi

Jeg synes, at det er vigtigt at bemærke, at en planstrategi er udarbejdet som et debatoplæg for at få input til det forestående arbejde med kommuneplan 2021.

Desuden skal man have for øje at for at skabe rum og mulighed for at udvikle kommunen, må der afdækkes og analyseres på forskellige idéer. Man kan se processen som en tragt, hvor mulighedsrummet snævres ind fra godkendt planstrategi til godkendt kommuneplan for til sidst at blev detaljeret i nye lokalplaner, hvor det bliver aktuelt.

Derfor er det – efter min mening – vigtigt at mulighedsrummet ikke snævrer for hurtigt ind, så man kommer til at udelukke gode muligheder, blot fordi man endnu ikke har set de rigtige løsningsforslag. Omvendt skal planstrategien naturligvis være med til at danne en retning, hvorfor vi skal kunne stå inde for de overordnede linjer og intentioner.

Eksempelvis har der fra en del Havdrupborgere været udtrykt utilfredshed med 3-etagers byggeri, hvorfor det nu anbefales reduceret til 2.

Fingerplanen 2019 giver nye muligheder for byudvikling, og Venstre finder det vigtigt, at disse muligheder bearbejdes med åbent sind – vi får flere muligheder for at vælge fra undervejs i forløbet, hvis det viser sig, at ideerne ikke holder.

Venstre støtter anbefalingen fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Pkt. 142 – Biogas

Der er 5 væsentlige grunde til at en udvidelse af den lokale biogasproduktion er en god ide:

  1. Overskudsvarme. Solrød Bioenergi kan levere overskudsvarme svarende til 610 boliger – eksempelvis til erstatning af naturgasforsyningen i Jersie og Solrød Landsby.
  2. Opgraderet biogas til nuværende naturgaskunder. Det opgraderede biogas leveres direkte ind på naturgasnettet i Solrød Strand. Dermed kan de boligejere i Strandområdet – som i dag har naturgasfyr – uden at bekoste nyt varmeanlæg medvirke til den grønne omstilling. Alternativ ville det koste omkring 110 mio. kr. at etablere fjernvarme.
  3. Dermed kan den direkte lokale effekt på udledningen af drivhusgasser betyde reduktioner af drivhusgasser på op til 25.390 tons i Solrød Kommune.
  4. Øget beskæftigelse. Der vil følge nye jobs med – ca. 5 helårsbeskæftigede plus et aftalt afledte jobs hos diverse underleverandører – forventeligt svarende til 10 personer.
  5. God samfundsøkonomi. Ved at gøre brug af opgraderet biogas i naturgasnettet til sikring af forsyning – og samtidig udnytte bestående investeringer – opnås en god samfundsøkonomi og en god privatøkonomi for Solrødborgere og virksomheder samtidig med, at vi bidrager til den grønne omstilling.


At områdeafgrænsningen er ændret flytter ikke Venstres standpunkt i denne sag. Vi støtter indstillingen.

Venlig hilsen
Lene Stevnhoved
Byrådsmedlem  
Venstre i Solrød

Del indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev