Vi haransvaret forhandling nu!

Tidligere generationer havde måske ikke den viden, som vi har nu – og derfor kan vores børn og børnebørn med rette spørge ”I var oplyste og vidste en omstilling var nødvendig, men I gjorde ikke noget – hvorfor?”.

Det er ikke et spørgsmål, vi ønsker fra vores børn og børnebørn og vi skylder både dem og os selv at handle. Derfor gik Venstre på valg med en målsætning om en 100% CO2-reduktion i Solrød inden 2030 – ikke kun 70% som er det nationale mål.

Det ER et ambitiøst mål! Men Venstre har ledet Solrød gennem mere end 50 år med langsigtede og visionære beslutninger, så vi har et solidt fundament at stå på og udvikle os fra i dag.

De tanker vi beskriver nedenfor, er ikke en færdig plan, men en plan vi gerne vil udvikle sammen med Solrøds borgere, virksomheder og partier og lister. Det skal være et fælles projekt – vi har blot taget første skridt med disse tanker.

KLIMAET KRÆVER OMSTILLING

Den åbenlyse omstilling er fra fossilenergi og -forbrug til bæredygtig og grøn energi – men det kræver også en omstilling af vores vaner. Som mennesker er det langt lettere at fastholde den omkostningsfrie og usynlige omstilling, end den hvor vi skal omlægge vores hverdag og for eksempel spise mindre kød, flyve mindre eller indlægge tid til opladning af din elbil.

Det er også en omstilling, hvor argumenter om visuelt udtryk ikke kan opveje klimatiltag. Klimaet er vigtigere end holdningen til ”havvindmøller ikke er kønne” eller ”skæmmer udsigten” – men der er naturligvis en balance, som skal findes.

Venstre ønsker et forsøg med en ”klimabydel”, hvor man i en ny udstykning – det kunne være mellem Solrød Landsby og Solrød – indretter en bydel, som ikke trækker på ressourcer, men genererer dem. Det vil sige en bydel, som er selvforsynende med energi til husholdning, varme og transport. En bydel, som kun kræver forbindelse til elnetværket for at sælge den overskydende energi, som bydelen producerer.

En bydel, hvor man gennemtænker alle CO2-fodaftryk i opbygning, drift og bortafskaffelse. Hvor man melder sig ind i et fællesskab og tankegang om klimaneutral adfærd og livsstil. En bydel, hvor man tager det lange skridt ind i teknologi, visioner og et projekt, som vil være inspiration for andre byer.

HVORDAN KOMMER VI I MÅL

Opvarmning, elektricitet og transport er vores største CO2-syndere, og meget af det kan vi gøre noget ved via vores forsyningsvirksomheder – men nogle indsatser kræver en bevidsthed og adfærdsændring hos os alle.

Der ligger allerede en plan for udrulningen af Solrød Fjernvarme – den plan ser vi meget gerne bliver fremskyndet, så vi langt tidligere kan komme ud til husstandene, inden de investerer i individuelle varmepumper. Her har vi en stor kommunikationsopgave med at fortælle borgerne om, hvornår de kan få fjernvarme og de fordele som fjernvarmen indeholder.

Konstellationen af Solrød Fjernvarme, Solrød Biogas, VEKS og eventuelle solcelleparker vil også være en virkelig stærk kombination, som sikrer direkte grønne løsninger lige til borgerne.
Det samarbejde skal udvides og styrkes.

Vi skal blive en del af Aflandshage Havvindmøllepark under HOFOR. Vi ser helst vindmøller opført på havet, da de væsentlige gener for naboer til vindmøller, som lavfrekvent støj og skyggekast, er klart mindst på havet. Aflandshage vindmøllepark er planlagt til at blive opført ca. 8 km fra kysten ude i Øresund og Solrød Kommune er inviteret til at være en del af projektet, som vil bidrage til en anseelig CO2-reduktion.

At inddrage god landbrugsjord til at opføre solcelleparker er ikke optimalt i vores optik. Til gengæld har vi rigtig mange kvadratmeter tagflader på industri- og kommunale bygninger, hvor det ville give langt mere mening at opføre dem. Det skal vi undersøge mulighederne for og understøtte bedst muligt i Solrød kommune.

Vi skal understøtte kørsel med elbiler. Langt størstedelen af Solrøds borgere kan lade deres elbil i deres egen carport, men vi skal udbygge infrastrukturen for el-ladestandere ved trafikale knudepunkter og samlingssteder, så argumenterne for at udskifte diesel- eller benzinbilen med et grønnere alternativ bliver så gode som mulige.

SOLRØD’S KLIMA INVESTRINGSFOND

Visionen er en udvidelse af Offentligt-Privat Samarbejde hvor borgere, virksomheder og pensionskasser inviteres ind i investeringer i grønne klimaprojekter på andelslignende vilkår. Den grønne omstilling kræver forholdsvis tunge investeringer, men investorerne vil gerne tage del i finansieringen, da der udover den gode fortælling om samfundsansvar, der følger med den investering, også kan forvente et afkast af deres investering.

Projekterne kunne for eksempel være:

  • Solcellepark på tagfladerne af kommunale & industribygninger samt større boligblokke
  • Vertikale landvindmøller i områder, hvor de ikke er til gene for omgivelser og naboer
  • Akkumuleringstanke for energi

Fonden skal drives som et selvstændigt selskab med generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

OPLYSNING TIL BORGERNE

Vi skal have en samlet indgang til vejledning om, hvad den enkelte borger selv kan gøre for at medvirke til klimamæssig omstilling.

Information om tilskudsmuligheder, energieftersyn samt viden om hvad der virker og hvordan skal samles et sted og gøres tilgængeligt og overskueligt for Solrøds borgere.  

INVITATION TIL BORGERLABORATORIUM

Vi er fuld beviste om, vi ikke har alle de gode ideer. De bedste ideer skaber vi i fællesskab med andre ildsjæle og fagfolk. Derfor vil vi rigtigt gerne mødes med dem, som går og rumler med alt det, vi ikke har fundet på.

Første Borgerlaboratorium er onsdag den 10. august kl. 19-21.00 i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

HVAD SKER DER HERFRA

Vi starter med at sætte et Borgerlaboratorium i gang på baggrund af dette oplæg. Vi behandler de input vi modtager og tilretter Klimaudspillet umiddelbart efter sommerferien, og måske allerede i efterårets budgetforhandlinger forsøger vi, at gøre hele eller dele af inputtet til reel handling.

Det væsentligste ved dette udspil er,  at vi omsætter ord, visioner og intentioner til rigtig handling og virkelighed ude i virkeligheden.

Venlig hilsen
Michael Arnø
Bestyrelsesmedlem
Venstre i Solrød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev