nyt fra
byrådet
27. april

Corona-tiltag: Solrød Kommune bygger for 26,7 mio. kr. ekstra i år. Ny cykelsti til skolebørn, forskønnelse af Solrød Center, renovering af Uglegårdsskolen, tilslutning til fjernvarme for Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg flere steder i kommunen – det er blot nogle få af de tiltag, Solrød Kommune iværksætter for at hjælpe virksomheder og beskæftigelse på vej under coronakrisen

For at hjælpe det trængte erhvervsliv og beskæftigelsen, som har svære kår under coronakrisen, er der blevet skruet gevaldigt op for anlægsbudgettet i Solrød Kommune.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 27. april valgt at fremrykke anlægsprojekter for mere end 26,7 mio. kr., så det samlede anlægsbudget for kommunen nu er på 134 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at det oprindelige anlægsbudgettet i Solrød Kommune i 2020 lå på 79 mio. kr.

Muligheden for at fremrykke anlægsinvesteringer har rod i en aftale mellem regeringen og KL om, at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020. Aftalen omhandler anlægsopgaver, der hurtigt kan sættes i gang, og som kan afsluttes i år.

”I byrådet er vi enige om, at vi naturligvis skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere, hvoraf mange er voldsomt påvirket af coronapandemien. Vi har derfor set på, hvilke anlægsprojekter der er mulighed for at sætte relativt hurtigt i værk, så vi kan hjælpe til med, at dansk erhvervsliv får den saltvandsindsprøjtning, der er brug for,” siger borgmester Niels Hörup. 

De mange projekter spænder vidt i både omfang og økonomi og dækker således både over fx etableringen af en ny cykelsti ved Munkekærskolen, et fodgængerfelt i lyskrydset ved Solrød Byvej og Huginsvej, tilslutning til fjernvarme for både Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg på fx både flere dagtilbud, skoler og Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Som en af de helt store poster er også fremskrivningen af en del af den omfattende renovering af Uglegårdsskolen, som bl.a. inkluderer en renovering af døre, vinduer, pergolaen, kloaker og ventilation. Samtidig iværksættes et pilotprojekt med renovering af skolens toiletter. Alt i alt løber de fremrykkede renoveringsprojekter af Uglegårdsskolen op i ca. 9,8 mio. kr. 

Også forskønnelsen og renoveringen af Solrød Center, som allerede er i fuld gang, tager ekstra fart. Der er således afsat 4,5 mio. kr. ekstra til projektet i år, så endnu mere af centergaden end først planlagt renoveres, og samtidig sættes der penge af til at udføre en nytænkning af springvandspladsen.

KYSTSIKRING: NU ER FØRSTE DEL AF PLANEN GODKENDT

Efter at have fået borgernes kommentarer har byrådet nu godkendt den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Flere end 1.200 borgere i Solrød Kommune har haft mulighed for at komme med kommentarer til den første del af kommunens kystsikringsplan, som byrådet sendte i høring tilbage i januar måned. Nu er planen rettet til, og byrådet godkendte på april måneds byrådsmøde den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser.

Det betyder, at Solrød Kommune nu tager fat på at sikre det store område, som i kystbeskyttelsesplanen kaldes for område C, og som udover at omfatte mange private boliger også dækker over fx Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter, flere daginstitutioner og ikke mindst S-togsbanen.

”Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og der er derfor ingen tvivl om, at det er nødvendigt med en kystbeskyttelsesplan, så vi kan sikre både borgere og offentlige institutioner mod klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. På både byrådets og borgernes vegne glæder jeg mig derfor også over, at vi nu er nået så langt med planerne, at vi snart kan gå i gang med at realisere første del af projektet,” siger borgmester Niels Hörup. 

Både borgere og kommunen bidrager

Sikringen af område C er et omfattende projekt, og ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll løber udgifterne til projektet samlet set op i ca. 7 mio. kr. De endelige udgifter kendes dog først, når projektet har været sendt i udbud og er bygget færdigt, men sikkert er det, at både borgere og kommunen skal bidrage økonomisk til projektet. 

Det skyldes, at de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring ifølge Kystbeskyttelsesloven, også skal betale for selve kystbeskyttelsen. Halvdelen af udgifterne har byrådet valgt, at Solrød Kommune skal betale, fordi der er en stor fælles interesse for alle borgere i kommunen i at beskytte fx bymidten, institutioner og infrastruktur i området. Den resterende del af udgifterne skal fordeles blandt områdets grundejere – herunder også Solrød Kommune.

Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. For borgerne i område C betyder det helt konkret, at det forventes, at de skal betale ca. 1 kr. per m2 samt et årligt driftsbeløb og evt. et tillæg.

Fakta om kystsikringen

Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune.

Planen er delt op i tre delområder: 

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område C skal bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

SOLRØD KOMMUNES FOLKESKOLER ER FORSTAT I TOP

Evnerne i både dansk og matematik ligger over landsgennemsnittet, og eleverne trives på deres folkeskoler. Det viser kvalitetsrapporten for de tre folkeskoler i Solrød Kommune for skoleåret 2018/2019.  

Forældre kan med sindsro fortsat sende deres børn i skole på både Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Havdrup Skole, for kvaliteten er god på alle tre skoler, og eleverne trives med at være der. Det viser resultaterne af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 for de tre skoler, som byrådet blev orienteret om på april måneds byrådsmøde. 

Rapporten viser, at det samlede karaktergennemsnit for de tre folkeskoler placerer Solrød Kommune på en flot 12. plads ud af alle 98 kommuner, og at Solrød-eleverne klarer sig bedre end landsgennemsnittet i både dansk og matematik.

Og det er er ikke kun fagligt, der er tilfredsstillende resultater, eleverne er nemlig heldigvis også glade for at gå i skole. Det viser rapporten, som fortæller, at eleverne har en gennemsnitlig trivsel på 92 procent, hvilket er lidt over landsplan.

Også når det gælder 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag ligger de tre folkeskoler samlet set med et karaktergennemsnit på 7,3 over landsgennemsnittet på 6,9. Ser man på de socioøkonomiske forhold er det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund på 7,2, og alle tre skoler løfter dermed eleverne mere end forventet. Dog er der sket en lille tilbagegang set i forhold til de to tidligere skoleår, hvor det samlede karaktergennemsnit for de tre lokale folkeskoler lå på henholdsvis 7,5 og 7,4.

”Kvalitetsrapporten viser nogle flotte resultater både fagligt og i forhold til elevernes trivsel, som vi godt kan være tilfredse med. Vi kan naturligvis altid gøre det endnu bedre, og jeg ved, at både ansatte og elever på vores tre skoler dagligt gør en rigtig god indsats, og at rapportens resultater bliver brugt aktivt på alle tre skoler,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, og understreger, at alle tre skoler også arbejder aktivt med Solrød Kommunes dannelsesstrategi.

”Arbejdet med vores dannelsesstrategi hænger i høj grad sammen med både faglighed og trivsel. Her arbejder skolerne med at fremme de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, medmenneskelighed og robusthed for at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet. Det er mindst lige så vigtigt som karaktergennemsnit, hvis ikke vigtigere,” siger Kim Sunesen.

Fakta

I Solrød Kommune bliver der hvert år gennemført en kvalitetsrapport for kommunens tre folkeskoler fremfor kun hvert andet år, som lovgivningen ellers foreskriver det. Den årlige rapport skal sikre, at udviklingen på folkeskolerne kan følges tæt samtidig med, at rapportens resultater kan inddrages aktivt i hverdagen.

NU ER PLANEN FOR EN SIKKER STRANDVEJSRUNDKØRSEL KLAR

Byrådet i Solrød Kommune har bevilget 1,8 mio. kr. til initiativer, der skal gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker.

I december 2019 vedtog byrådet i Solrød Kommune at sætte penge af til at afdække, hvordan rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej i Solrød kunne gøres mere sikker med udgangspunkt i en trafiksikkerhedsanalyse fra rådgivende ingeniør COWI. Nu er planen for en opgradering af rundkørslen klar, og derfor vedtog byrådet på april måneds byrådsmøde at afsætte 1,8 mio. kr. til konkrete sikkerhedsinitiativer, som følger både politiet, Vejdirektoratet og COWI’s anbefalinger.

Det betyder bl.a., at der kommer højere beplantning i midten af rundkørslen, en tydeligere markering af kørselsforløbet og en skarpere kørselskurve for både bilister og cyklister, som er med til at sænke farten hos begge parter. Samtidig bliver cykelstien rykket tættere på kørebanen, så både bilister og cyklister kan se hinanden tydeligt både før, i og på vej ud af rundkørslen. 

”Der er forskellige holdninger blandt alle os borgere til, hvordan vores rundkørsler bliver så sikre som muligt, men ingen af os er eksperter på dette område. Derfor har det været afgørende for byrådet at sikre rundkørslen efter de anvisninger, vi har modtaget fra både Politiet, Vejdirektoratet og rådgivende ingeniør COWI, fordi det er dem, der er eksperter i trafiksikkerhed. Derfor har vi også lyttet nøje efter deres anbefalinger om at øge højden på beplantningen i midterrabatten og lave fartdæmpende foranstaltninger – vi tør simpelthen ikke at lade være,” siger borgmester Niels Hörup.

Ud over de allerede nævnte sikkerhedstiltag bliver der også etableret en forhøjet overkørsel med fortov på GL. Køgevej ved indkørslen til rundkørslen, og de to uafsluttede stisystemer ved Trylleskoven og Banestien bliver koblet mere trafiksikkert op på Strandvejens cykelstier og fortove.

Arbejdet med at gøre rundkørslen mere sikker forventes at starte op i 2020.

Fakta

Rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej er et af fire kryds, der er udpeget i Trafikplan 2016-2020 som vejkryds, hvor der over en femårig periode fra 2010-2014 er sket uheld. Som det sidste ud af de fire udpegede kryds bliver rundkørslen nu også sikkerhedsmæssigt opgraderet. 

Opgraderingen sker bl.a. på baggrund af en analyse af trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler, som den anerkendte analysevirksomhed COWI i 2019 udarbejdede for Solrød Kommune. Heri frarådede analysevirksomheden af hensyn til cyklisternes og fodgængernes sikkerhed, at der blev foretaget ændringer i kommunens rundkørsler, som kan være med til at øge hastigheden – fx ved at fjerne beplantningen i midterøerne.

NU STARTER LOKALPLANARBEJDET MED RAMMERNE FOR ET MULIGT NYT BIOGASANLÆG

Solrød Kommune sætter nu gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg i kommunen.

I februar 2020 modtog Solrød Kommune fra Bigadan A/S, som ejer Solrød Bioenergi Aps, en anmodning om at sætte gang i lokalplanlægningen for et biogasanlæg beliggende vest for det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken.

Når kommunen modtager en anmodningen om at få udarbejdet en lokalplan, som er i overensstemmelse med den gældende kommuneplansramme, så er kommunen forpligtet til inden for et år at have lavet et lokalplanforslag.

Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området, der blev vedtaget i 2012, siger, at området kan anvendes til “teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner”. Derfor vedtog et flertal i byrådet på byrådsmødet den 27. april 2020 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg. 

”Regeringen og et enigt Folketing har et mål om, at vi i Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og hvis det skal lykkes, skal vi hver især bidrage – både på privat og kommunalt plan. Klimarådet har peget på, at netop biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, derfor giver det også rigtig god mening at definere rammerne for et eventuelt nyt biogasanlæg på det uudnyttede område, som i kommuneplanrammen netop er udlagt til fx biogasproduktion. Det er ikke ensbetydende med, at der kommer et biogasanlæg, det betyder blot, at vi sætter rammerne for et eventuelt nyt anlæg,” siger borgmester Niels Hörup

Beslutningen betyder, at Solrød Kommune vil starte op på lokalplan-processen og i samarbejde med Bigadan A/S afholde et dialogmøde med naboer og andre interessenter. Med afsæt i borgernes reaktioner vil Solrød Kommune efterfølgende lave et lokalplanforslag til politisk behandling. Hvis det forslag bliver godkendt, bliver det sendt i offentlig høring, og det er planen, at der i høringsperioden vil være et borgermøde. Med afsæt i høringen vil Solrød Kommune efterfølgende lave et forslag til en lokalplan.

Hvis projektet herefter bliver en realitet, vil det betyde, at biogasanlægget kan beskæftige omkring 15 personer i produktion, transport og service, og at anlægget vil reducere drivhusgasser i Solrød Kommune med 29.500 tons årligt. Det vil desuden være muligt at opgradere biogassen, så den kan blive til grøn naturgas og erstatte brugen af fossilt naturgas både i Solrød Kommune og i nabokommunerne. Ud over det kan restproduktet fra anlægget bidrage til den grønne omstilling af landbruget og ikke mindst være gavnlig for de økologiske landbrug.

Fakta

Bigadan A/S oplyser til Solrød Kommune, at hvis selskabet får lov til at opføre et biogasanlæg, så er det planen, at det nye biogasanlæg – Solrød Bioenergi Aps –  skal kunne håndtere i alt 250.000 tons biomasse pr. år, hvilket ligger på niveau med den årlige mængde biomasse, som Solrød Biogas A/S håndterer. 

Bigadan A/S planlægger desuden at etablere Solrød Bioenergi Aps i tæt tilknytning til Solrød Biogas A/S, og vejadgang og arkitektur for de to anlæg vil blive sammentænkt. Det er planen, at der bliver etableret afskærmende mure omkring anlægget, og Bigadan A/S foreslår at farvevalg, udformning og placering af bygninger og tekniske anlæg sker på en sådan måde, at det samlede kompleks bedst muligt kan indpasses i landskabet.

Projektbeskrivelsen fra Bigadan A/S viser, at anlægget dagligt vil blive besøgt af 57 lastbiler. Det fremgår desuden af projektbeskrivelsen, at der vil blive etableret svovlsensorer og nabo-hotline på anlægget for at mindske de mulige gener fra anlægget til omgivelserne.

Del indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev